domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Cenový výměr 01/2017

... aneb změny v cenové regulaci vodárenství

Dne 29. listopadu 2016 Ministerstvo financí vydalo Cenový věstník č. 12/2016, v němž vyšel nový cenový výměr 01/2017. Jeho část II. se jako obvykle vztahuje na cenotvorbu v oboru vodárenství. V novém cenovém výměru nalezneme několik – textovým rozsahem menších – změn, které však významně mění některá dosavadní cenotvorná pravidla.

Tak jako i jiné společenskovědní obory, i v právu můžeme sledovat určité módní vlny. Před deseti či patnácti léty bylo »in« argumentovat rozporem či souladem s »dobrými mravy«. V souvislosti s novým občanským zákoníkem se nyní ujala móda argumentovat »principem péče řádného hospodáře«. Tento trend následuje i nový cenový výměr. Ve výčtu příkladů, které nelze uznat jako ekonomicky oprávněné náklady, tak přibyla nová poslední odrážka, která zní »náklady neúčelně vynaložené v rozporu s principem péče řádného hospodáře«.

Vzhledem k tomu, že výčet příkladů neuznatelných nákladů je otevřený, viz slovo »zejména« v uvozovací části výčtu, na první pohled by se zdálo, že je tento bod nadbytečný. Nicméně je potřeba si uvědomit, že cenový výměr používá jiný způsob vyjadřování a ostatně i jiný slovník než standardní právní předpisy. A kromě toho se tím zvyšuje jeho sdělnost. Nikoliv však akční rádius, protože i podle předešlého cenového výměru bylo možné neuznat neúčelně vynaložené náklady. Neúčelně vynaložené náklady přitom budou vždy vynaloženy v rozporu s principem péče řádného hospodáře, protože takový hospodář vynakládá veškeré náklady vždy a pouze účelně. Množina neúčelných nákladů vynaložených nikoliv v rozporu s péčí řádného hospodáře je proto z definice prázdná.

Další změnou, možná o poznání zásadnější, je nová textace bodu 3. týkajícího se sjednávání nájemného (správně však »pachtovného«). Nově je jednoznačně předepsáno, že nájemné se musí kalkulovat z plné výše odpisů, nákladů na obnovu, režijních nákladů správy majetku a propachtování a z přiměřeného zisku vlastníka.

Nebude tedy možné, aby pachtovné bylo nižší? Zákon o cenách umožňuje do kalkulace promítat náklady plně nebo jen z části a toto pravidlo má přednost, cenový výměr je jen podzákonným předpisem. Cenový výměr textově tedy jen posiluje chvályhodný trend samofinancování vodovodů a kanalizací, tentokrát na straně správy (tj. nákladů vlastníka), nicméně jej v tomto bodě zřejmě nelze vnímat jako závazný bod, nýbrž jen jako horní limit možného.

Kromě toho v závěru bodu 3. přibyla celkem zevrubná definice činností spojených se správou a propachtováváním majetku. Do jinak obsáhlého výčtu by si zasloužilo doplnit ještě pojišťování majetku, předkládání vybraných údajů majetkové a provozní evidence vodoprávním úřadům, cenotvorba a vyhotovování tzv. porovnání (tedy ex post roční vyhodnocení kalkulace ceny pro vodné a stočné).

Dohodu o zahrnutí přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu do odměny provozovatele lze uzavřít již jen do konce září r. 2017, poté to již bude vyloučeno a provozovatel tak nejpozději od 1. ledna 2018 nebude moci do výpočtu svého přiměřeného zisku zahrnout kapitál vlastníka.

Pro větší sdělnost promítněme starý a nový text přes sebe (škrtnuté je zrušeno, podtržené přibylo):

3. Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně k výrobě a dodání (rozvodu) pitné vody nebo na odvádění a na čištění, popřípadě jiné zneškodňování, odpadních vod. Nájemné zahrnuje prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací28), investice související s rozvojem (rozšířením) vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a na správu majetku a s tím spojeného přiměřeného zisku, včetně případného přiměřeného zisku Při sjednávání nájemného musí nájemné odpovídat výši odpisů z pronajatého majetku, nákladů na jeho obnovu, režijních nákladů spojených se správou a pronajímáním majetku a výši přiměřeného zisku spojeného s těmito činnostmi. Nájemné zahrnuje přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, který musí odpovídat hodnotě vloženého majetku vlastníka a míře výnosnosti použitého kapitálu podle bodu 12. Způsob prokázání zahrnutého přiměřeného zisku vlastníkem v nájemném je předmětem dohody vlastníka a nájemce., v případě, že nedojde k jiné dohodě s provozovatelem o zahrnutí přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu do odměny provozovatele. V takovém případě vlastník a nájemce uzavřenou dohodou podle přílohy č. 3 prokazují hodnotu kapitálu použitého každým z nich pro výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu. Tato dohoda musí být uzavřena do 30. 9. 2017, v opačném případě nemůže provozovatel do věcně usměrňovaných cen pro období po 1. lednu 2018 zahrnout do výpočtu zisku majetek vlastníka.

Činnostmi spojenými se správou a pronajímáním majetku jsou zpravidla činnosti spojené se zajišťováním plánování, přípravy a realizace investiční výstavby, dohledem nad provozováním a udržováním majetku, nabýváním a vyřazováním majetku, přípravou a uzavíráním nájemních smluv, inventarizací majetku, pasportizací objektů, narovnáváním majetkových vztahů, se zpracováním kanalizačních a provozních řádů, povodňových plánů.

Do kalkulace ceny lze zahrnout prostředky na obnovu ve výši jejich tvorby podle sestaveného plánu financování obnovy, pokud již nejsou zahrnuty v ceně jiným způsobem. To znamená, že vlastník, který nemá vytvořen plán financování obnovy, nemá možnost do položky 4.4 kalkulace (viz přílohu č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) plánovat nic než nulu.

Vlastníci, kteří si své vodovody či kanalizace též provozovali, dosud mohli do výpočtu přiměřeného zisku připočítávat též hodnotu RO, tj. hodnotu finančních prostředků potřebných na plnění plánu financování obnovy v daném roce a nekrytých vlastními ani cizími zdroji. Nově to již nebude možné.

V cenovém výměru přibyla příloha č. 3 obsahující dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu.

19. prosince 2016
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.