domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Riziková analýza při výrobě pitné vody

... aneb pojďme proces výroby pitné vody hlídat dříve než až na vodovodním kohoutku u odběratele

Monitorování jakosti v místě spotřeby používá metody a ukazatele stanovené před více než dvaceti lety. Evropská směrnice č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, proto členským státům zavedla povinnost přijmout právní úpravu monitorovacího programu a posouzení rizik v celém řetězci, tj. od výroby pitné vody až po její dodání spotřebiteli.

Základem pro změnu českého právního prostředí se stal zákon č. 202/2017 Sb., účinný od 1. listopadu 2017. Podle něj jsou provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu v rámci provozního řádu povinni nově zpracovávat monitorovací program a posouzení rizik. Jsou též nově stanoveny případy, za nichž může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozšířit nebo snížit rozsah a četnost kontrol pitné vody.

Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů dne 27. dubna 2018 publikovalo vyhlášku č. 70/2018 Sb., jíž novelizovalo vyhlášku o hygieně vody. Novela se stala účinnou dnem publikace ve Sbírce zákonů, tj. dnem 27. dubna 2018.

Došlo tak k úpravě podrobností při plnění povinnosti rizikové analýzy při výrobě pitné vody. Novela vyhlášky popisuje, jakým způsobem musí být nové povinnosti provozovatelů vodovodů naplňovány. Jedná se především o způsob zpracování monitorovacího programu a dále o postup vypracování posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou výrobci pitné vody. Míra posouzení rizik je rozlišena podle složitosti systému zásobování.

Posouzení rizik

Posouzení rizik je dokument, který popisuje průběh rizikové analýzy systému zásobování pitnou vodou a navrhuje nápravná a kontrolní opatření k ošetření nepřijatelných rizik.

V prvním kroku bude ustanovena osoba či pracovní tým odpovědný za zpracování analýzy. Následně bude popsán vodovodní systém, identifikována nebezpečí a popis kontrolních opatření. Poté dojde k odhadu míry rizika, následků nebezpečí, určení nepřijatelných rizik a s nimi souvisejících kritických bodů vodovodního systému. V návaznosti na to budou navržena nápravná opatření, dojde k zavedení systému provozního monitorování zvolených kontrolních opatření u kritických bodů. V posledních dvou krocích budou ověřována opatření v praxi a periodicky přezkoumávána.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 7 vyhlášky.

Monitorovací program

Monitorovací program je plán kontrolních činností v terénu. Jde o

 • kontroly rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního zdroje, případně širším souvisejícím území, je-li to nezbytné z hlediska ochrany vodního zdroje před znečištěním,
 • kontroly stavu ochranného pásma, stavebně technického stavu jímacích objektů, úpravny vody, vodojemů, čerpacích stanic a další související infrastruktury systému zásobování pitnou vodou, včetně kontroly zabezpečení těchto objektů proti vniknutí nepovolaných osob,
 • kontroly funkčnosti a stavu údržby technických zařízení používaných k jímání, dopravě, úpravě, dezinfekci, kontrole jakosti pitné vody nebo měření tlaku či množství dodávané pitné vody, jakož i ke kontrole zabezpečení provozních objektů,
 • měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování, sloužící ke kontrole jakosti surové, upravované, upravené nebo dodávané vody nebo ke kontrole procesů úpravy vody; tato měření se použijí v případě, že z posouzení rizik vyplynou jako potřebná kontrolní opatření,
 • odběry a rozbory bodových vzorků surové, upravované, upravené i dodávané vody

Místa, rozsah a četnost kontrol, měření a odběrů se určují v závislosti na složitosti a zranitelnosti systému zásobování, zejména stabilitě jakosti surové vody, technologii úpravy včetně dezinfekce vody a na výsledcích posouzení rizik, viz výše.

Mimo to se odběry a rozbory vzorků pitné vody (v rozsahu kráceného rozboru rozšířeného o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem uvedených změn v režimu zásobování pitnou vodou) provádějí

 • z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu; za novou část vodovodu se nepovažují armatury a s nimi bezprostředně související části potrubí do délky 10 m na každou stranu od armatury, výměna části potrubí do délky 15 m nebo propojení starého a nového potrubí do stejné délky,
 • v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin,
 • před zahájením sezónního využívání části vodovodu nebo individuálního zdroje pitné vody; u zdrojů s minimální četností rozborů a sezónním provozem do 6 měsíců, které jsou provozovány podle § 3 odst. 2 písm. a) až d) zákona, je možno tento rozbor započítat do minimální roční četnosti podle odstavců 5 a 6,
 • po opravě vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu.

Drobnou úlevou pro malé vodovody je úprava pravidla střídání míst, kde se odebírají vzorky pitné vody. U zásobovaných oblastí zásobujících více než 5000 obyvatel více než 50 % míst odběru nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok; u zásobovaných oblastí zásobujících 5000 a méně obyvatel nesmí být trvalých více než 65 % míst odběru.

Pravidla hygieny pitné vody budou dále měněna. Již nyní Evropská komise chystá přepracované znění směnrnice o pitné vodě. Úvodník tohoto textu mj. uvádí tyto čtyři oblasti, kde ještě zbývá prostor ke zlepšení:

 • seznam ukazatelů podle nejnovějších vědeckých poznatků,
 • využití přístupu založeného na posouzení rizik pro velké a malé dodavatele vody,
 • větší transparentnost v souvislosti s problémy týkajícími se vody a poskytnutí spotřebitelům přístupu k aktuálním informacím a
 • odstranění překážek, které znemožňují volný obchod s materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou.

Dalším cílem je zlepšení přístupu k nezávadné pitné vodě zranitelným a marginalizovaným skupinám obyvatel. Nové povinnosti sice zvýší výrobní náklady, tedy i cenu pro vodné, nicméně by mělo dojít ke zvýšení důvěry obyvatel v jakost pitné vody, tedy k jejímu upřednostnění proti balené vodě, což povede k celkové úspoře jak peněžní, tak i ke snížení zátěže životního prostředí.

30. dubna 2018
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.