domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Nařízení vlády o minimálním průtoku

Vláda chystá pravidla pro stanovení minimálního průtoku ve vodních tocích. Budou mít odběry vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou přednost?

Vláda chystá zavést pravidla pro stanovení minimálního průtoku ve vodních tocích, a to ve formě nařízení vlády.

Dosud vodoprávní úřady při stanovování zůstatkového průtoku v povolení k nakládání s vodami využívají metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích z roku 1998. Tento stav nevyhovuje jak po stránce obsahové, neboť metodický pokyn je zastaralý, tak i po stránce formální, neboť úřady by při stanovování práv a povinností měly primárně postupovat podle právních předpisů, nadto se jedná o meziresortní problematiku, dotýkající se kompetence ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Důvodová zpráva uvádí, že přijetím nařízení dojde k zavedení jednotného a závazného způsobu při stanovení minimálního zůstatkového průtoku ve vodních tocích, který reflektuje požadavky na ekologické funkce vodního toku, a současně přiznává, že navrhovaná právní úprava má potenciální negativní dopady na osoby, jejichž činnost vyžaduje povolení k nakládání s vodami, spočívající v možném zpřísnění minimálního zůstatkového průtoku z důvodu zohlednění místních podmínek a stavu vodního útvaru.

Nařízení bude stanovovat zvlášť pravidla pro stanovení minimálního průtoku ve vodním toku a pro stanovení minimálního průtoku pod vodní nádrží, z níž dochází k odběru povrchových vod. Budou se stanovovat dva minimální průtoky, jeden pro hlavní sezónu, počítanou od května do ledna a druhý pro jarní sezónu, počítanou od února do dubna.

Výpočtový vzrec bude počítat s třemi typy průtoků, a to

  • Qa - dlouhodobý průměrný průtok v místě nakládání s vodami
  • Q355d a Q330d - průměrné denní průtoky, které jsou dosaženy nebo překročeny průměrně 355 resp. 330 dní v roce v místě nakládání s vodami

Tyto hodnoty bude poskytovat Český hydrometeorologický ústav za jednotné referenční období let 1981-2010 na základě pozorovaných hodnot. Tyto hodnoty bude uvádět žadatel v žádosti o povolení k nakládání s vodami. Ze zkušenosti s poskytováním dat o dlouhodobém srážkovém normálu pro účely výpočtu stočného za odvádění srážkových vod do kanalizace podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb. lze očekávat, že ČHMÚ data bude poskytovat za úplatu. Důvodová zpráva slibuje, že bude k dispozici webová aplikace k výpočtu minimálního zůstatkového průtoku, tak věřme, že data ČHMÚ v ní budou obsažena, a tedy že celá novinka nebude pro žadatele znamenat vynakládání dalších peněz navíc.

Zpět k výpočtovému vzorci. Celá republika bude rozdělena na čtyři typy hydrologických oblastí s odlišnými přírodními podmínkami. Podle toho, do které oblasti bude spadat dané nakládání s povrchovými vodami, bude do výpočtového vzorce vodoprávní úřad dosazovat koeficient "K" v intervalu od 1,07 do 1,2 a v případě odběru pro zajištění zásobování pitnou vodou bude moci vodoprávní úřad snížit výpočtový koeficient "K" až na hodnotu 0,9, tedy stanovit nižší minimální průtok než pro jiné účely.

Text chystaného nařízení vlády je k dispozici na stránkách úřadu vlády.

Připomínkové řízení již bylo ukončeno, nicméně nařízení dosud nebylo publikováno ve Sbírce zákonů. Přáním předkladatel nařízení bylo, aby nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2018. Lze proto očekávat, že nařízení bude brzy publikováno a nabyde účinnosti do patnácti dnů poté, jak je obvyklé.

Důležitou informací je, že nařízení se bude vztahovat až na ta vodoprávní řízení, která budou zahájena od jeho účinnosti.

30. dubna 2018
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.