domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury

Novela se týká mj. přeložek technických sítí v rámci dopravní výstavby

Skupina poslanců předložila návrh změny zákona o urychlení výstavby infrastruktury, mezi jehož mediálně nejvděčnější momenty patří »předběžná držba« pro vybrané dopravní stavby. Tento institut před časem ve velké novele stavebního zákona jako obecný institut stavebního práva neprošel, tedy je navrhován alespoň pro vyjmenované dopravní stavby dálnic a vysokorychlostních a konvenčních železnic.

Novela se týká urychlení výstavby dopravní infrastruktury, tedy by se zdálo, že se vodárenství netýká. Ovšemže týká, neboť vše souvisí se vším. Stačí jediné slovo a bude jasno: Přeložky.

Přeložky

Novela zavádí speciální a mnohem podrobnější pravidla pro realizaci přeložek technických sítí, tedy i vodovodů a kanalizací, jestliže se s nimi střetne záměr stavby dopravní infrastruktury, na niž dopadá zákon o urychlení výstavby infrastruktury. Pravidla tohoto zákona budou mít přednost před ust. § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích, ačkoliv ZVaK není novelou přímo měněn. Jedná se o tzv. nepřímou změnu zákona, resp. o nepřímou novelizaci.

Nebude-li se stavebníkem dopravní stavby dohodnuto jinak, vlastník nebo provozovatel vodovodu či kanalizace bude povinen provést přeložku do 12 měsíců výzvy stavebníka dopravní stavby, pokud jsou zajištěna věcná práva k pozemku nebo stavbě nezbytná k provedení přeložky, jinak ve lhůtě 18 měsíců. Výzvu lze učinit až po nabytí právní moci rozhodnutí, na základě kterého je možné stavbu přeložky zahájit.

Do 15 dnů ode dne obdržení výzvy k provedení přeložky bude vlastník nebo provozovatel vodovodu či kanalizace oprávněn požadovat, aby věcná práva zajistil stavebník dopravní stavby; v takovém případě dvanáctiměsíční lhůta k provedení přeložky plyne až ode dne, kdy stavebník prokáže, že jsou věcná práva zajištěna. Pokud však lhůtu 15 dní vlastník či provozovatel vodovodu či kanalizace promeškají, bude platit lhůta 18 měsíců s tím, že práva k pozemkům, dotčeným přeložkou, si budou muset obstarat sami.

Vlastník či provozovatel překládaného vodovodu či kanalizace bude povinen předem písemně seznámit stavebníka dopravní stavby se způsobem provedení přeložky a se způsobem určení nákladů jejího provedení. Stavebníka dopravní stavby bude tížit povinnost k náhradě nákladů prokazatelně nezbytně nutně vynaložených na provedení přeložky.

Vstup a vjezd investora na cizí nemovité věci

Investor dopravní stavby bude oprávněn, a to i před zahájením řízení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje, vstupovat a vjíždět na cizí nemovité věci, přičemž bude povinen předem písemně oznámit jejich vlastníkům důvod a termín vstupu na jejich nemovité věci. Pokud by vlastník či uživatel nemovité věci byli omezeni v obvyklém uţívání nemovité věci nebo jim vznikla újma na majetku, budou mít právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

Postup projednávání novely

Zmíněná skupina poslanců-navrhovatelů novely reprezentuje prakticky celé politické spektrum zastoupené v Poslanecké sněmovně. A protože k osnově novely vyjádřila kladné stanovisko i vláda, lze očekávat celkem hladký průběh projednávání novely. Zda tomu tak skutečně bude, můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny.

11. března 2018
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.