domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Suchá novela vodního zákona a dopady do vodárenství

V prosinci 2020 skončil několikaletý proces příprav a přijímání rozsáhlé novely vodního zákona, která má ambice reagovat na problematiku sucha. Jaké jsou dopady nové právní regulace do vodárenství?

Po epizodě několika po sobě jdoucích suchých let stát začal chystat změnu vodního zákona, která by na sucho reagovala. V létě r. 2019 byla Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 556 předložena osnova novely, která po dlouhém čekání byla nakonec projednána v průběhu r. 2020. V polovině listopadu 2020 návrh zákona prošel Senátem a byl s pozměňovacími návrhy (doplněními) vrácen zpět Poslanecké sněmovně, která v tomto znění návrh zákona dne 1. prosince 2020 schválila.

Co suchá novela přináší v oblasti hospodaření se srážkovými vodami? Pro nové stavby je stanoveno, že srážkové vody dopadající na stavby se musí akumulovat a následně využít, teprve až poté je možné je na pozemku vsakovat nebo nechat odpařit a teprve až když nebude žádný z těchto způsobů možný nebo dostatečný, je možné jejich zadržování a řízené odvádění. Bude přitom záležet na místních podmínkách, zda srážkové vody budou odváděny do vodního toku nebo do srážkové, popř. do jednotné kanalizace, toto pořadí vhodnosti však vodní zákon i nadále nestanovuje.

Budou zpřísněna pravidla, od jakého objemu nakládání je nutné měřit objem vod. Dosud tato povinnost vznikala až při povoleném nakládání aspoň 500 m3 měsíčně nebo 6 000 m3 ročně bez ohledu na typ nakládání, v případě odběru povrchových nebo podzemních vod je toto pravidlo zpřísněno na 100 m3 měsíčně nebo 1 000 m3 ročně povoleného nakládání.

Novela také myslí na vodáky a lodní dopravu. Minimální zůstatkový průtok totiž musí umožnit rekreační plavbu, při povolování nové a změn stávající stavby vodního díla v korytu vodního toku musí být umožněno splutí nebo přenesení plavidla v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě a v případě vodní cesty musí být umožněno překonání vodního díla.

Pro vrty k využití energie podzemních vod je k žádosti o souhlas nutné vždy předložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o geologických pracích.

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních je i nadále možné v dosud povolených případech (jednotlivé obytné domy), avšak nově je pro ně stanoven limit maximálně 15 m3 ze všech takových staveb dohromady.

Zvládání sucha

Pravidla pro zvládání sucha budou zrcadlově podobná pravidlům pro zvládání povodní. Sucho vodní zákon definuje jako sucho hydrologické čili sucho v půdních vrstvách, projevující se poklesem hladiny vodních toků a hladiny podzemních vod. Pokud nastane sucho, zasednou orgány pro sucho, což jsou vodoprávní úřady a dále komise pro sucho na krajské, popř. i celostátní úrovni, přičemž budou postupovat podle předem připravených plánů pro sucho. V nich budou popsány např. náhradní zdroje vody, seznamy zařízení využitelných k řešení nedostatku vody, významných odběratelů vody, priority zásobování apod. Na prvním místě bude vodou zásobena kritická infrastruktura, jako jsou vodárenské soustavy či velké elektrárny, dále pak bude voda sloužit zásobování obyvatelstva pitnou vodou, potom živočišná výroba atd.

Pokud v době stavu nedostatku vody dojde k vyhlášení krizového stavu, zasednou příslušný krizový štáb a příslušná komise pro sucho společně. Pravomoci komisí pro sucho nejsou vyhlášením krizového stavu dotčeny. Totéž platí i pro případ povodní a povodňové komise, dosud v případě krizového stavu krizový štáb od povodňové komise přebíral její působnost.

Stav nedostatku vody vyhlašuje a odvolává krajská, popř. celostátní komise pro sucho. Komise pro sucho může bez náhrady upravit, omezit nebo zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami i povolená nakládání s vodami, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (proč opět zapomněli na »malé« vodovody?), může vlastníkovi vodního díla uložit mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu, může nařídit vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění, může stanovit, resp. upravit minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod, může vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení nařídit jeho zprovoznění a poskytnutí.

Komise pro sucho tato opatření nařídí buď opatřením obecné povahy, kterému nepředchází řízení jeho o vydání, nebo rozhodnutím, které je jeho vydání prvním úkonem v řízení, přičemž odvolání nemá odkladný účinek. Tím se docílí okamžité účinnosti přijatých opatření. Jejich dodržování kontrolují nejen komise pro sucho, ale také vodoprávní úřady.

Dopady suché novely do vodárenství

Pro vodovody a kanalizace bude suchá novela znamenat také několik novinek. Dosud nepodléhalo povolovacímu režimu vypouštění z odlehčovacích komor jen na stokové síti, zatímco odlehčovací komory např. na začátku čistírny odpadních vod povolovacímu režimu podléhaly. To ovšem v praxi přinášelo neřešitelné problémy např. v podobě nutnosti tyto vody měřit, ačkoliv to technicky nebylo možné. Nyní se mimo povolovací režim dostávají také ostatní odlehčovací komory.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které připravuje krajský úřad, budou nově vycházet také z plánů pro sucho.

Provozovatel bude oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění také v případě, kdy je mu při stavu nedostatku vody upraveno, omezeno nebo zakázáno nakládání s vodami. Toto pravidlo by se sice dalo odvodit analogickou aplikací ostatních v zákoně uvedených případech, ale z důvodu právní jistoty provozovatelů vodovodů je jistě žádoucí, že nyní odpadá prostor pro možné pochybnosti.

Odběr vody z vodovodu bude moci opatřením obecné povahy omezit nejen vodoprávní úřad, jako je tomu dosud, ale nově také krajská či celostátní komise pro sucho. Naopak tuto pravomoc ztrácí »obyčejné« čili »jedničkové« obecní úřady. Věru však není čeho litovat, protože - při vší úctě ke starostům zejm. těch nejmenších obcí - obecní úřady, které nemají profesionální úřednictvo, tyto pravomoci neuměly vykonávat správně, a tak namísto opatření obecné povahy mnohde vydávaly všelijaké roztodivné paakty.

Porušení pravidel o omezení odběru vody z vodovodu se nově stává přestupkem. Za porušení opatření obecné povahy o omezení odběru vody z vodovodu bude možné uložit pokutu až do výše 50 tisíc Kč, resp. 100 tisíc Kč u podnikatelů nebo právnických osob. I přes tento fakt je i nadále žádoucí uvést povinnost zajistit dodržení toto opatření v odběratelské smlouvě a její dodržování utvrdit citelnou smluvní pokutou, ideálně s tím, že právo na ni nevylučuje právo na náhradu škody (čili že lze žádat náhradu škody a smluvní pokutu vedle sebe jako dva samostatné nároky).

Provozovatel vodovodu a kanalizace získává právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a plynulé provozování vodovodů a kanalizací. Nemůže k tomu přistoupit hned, nýbrž až poté, co po předchozím upozornění a stanovení rozsahu potřebné úkony nevykonal sám vlastník nebo uživatel pozemku. Provozovatel si to, co při oklešťování vytěží, ponechá, resp. jde-li o odpad, stává se jeho původcem a musí se o něj postarat v souladu s novým zákonem o odpadech.

Změny v oblasti hygieny vody

Významnou změnu suchá novela od r. 2022 promítne také do zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten nově bude počítat s použitím užitkové vody, pod kterou se bude zahrnovat srážková a tzv. šedá voda, která je upravena a hygienicky zabezpečena. Šedou vodou zákon nerozumí vodu obarvenou na šedo, jak by její název napovídal, nýbrž vodu odpadní z umyvadel, sprch a van. Užitkovou vodu bude možné využít pro splachování toalet a pisoárů, praní, úklid, mytí vozidel, závlahu, vodní prvky nebo kropení komunikací. Prováděcí právní předpis určí vyžadovanou míru úpravy a hygienického zabezpečení a způsob jeho prokázání.

Účinnost změn

Účinnost zákona je stanovena postupně. Většina změn bude účinná 1. února 2021, ovšem pravidlo o oklešťování stromoví provozovatelem vodovodu a kanalizace je účinné už od 1. ledna 2021, zatímco změny v oblasti hygieny vody budou účinné od 1. ledna 2022.

26. ledna 2021
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.