domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Návrh vodoprávní vyhlášky

aneb o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem

Velká novela stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.) zavedla řadu změn, týkajících se také výstavby vodních děl, zejm. se jedná o nově zavedený institut společného řízení a společného povolení. O tom blíže pojednává článek Velká novela stavebního zákona.

Tyto změny vyvolaly potřebu vypracování nového vodoprávního předpisu, neboť došlo k rozšíření zmocnění ministerstva zemědělství k vydání prováděcího právního předpisu k vodnímu zákonu. Novou vyhlášku bychom mohli zkráceně pojmenovat vodoprávní vyhláškou. Nicméně ministerský normotvůrce zvolil trochu kostrbatější, leč o to výstižnější název: O dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem. Výstižností název lehce připomíná košaté názvy českých renesančních cestopisů, např. Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny, to jest do krajiny někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI Oldřicha Prefáta z Vlkanova.

Vyhláška je nyní ve stádiu zrodu. Její text lze najít na stránkách úřadu vlády.

Chystaná vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec dosavadní vyhlášky nová vyhláška bude obsahovat nová ustanovení o obsahových náležitostech níže uvedených žádostí, jejich příloh a nové formuláře k těmto typům žádostí:

  • žádost o závazné stanovisko vydávané v rámci společného územního a stavebního řízení podle § 94j odst. 2, § 94q a následujících stavebního zákona,
  • náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,
  • žádost o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23a odst. 7 vodního zákona.

Do návrhu vyhlášky se promítá zrušení některých typů řízení a opatření, které jsou nahrazeny novými. Oproti stávající úpravě je kladen větší důraz na přesný popis místa dotčeného požadovaným záměrem, tedy je zpřesněno označení dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru, totéž platí pro název a kód útvaru podzemních vod.

Přílohy obsahují 25 formulářů pro jednotlivé typy žádostí a podání. U některých z nich dochází jen k úpravě stávajících formulářů, zaváděny jsou i některé zcela nové formuláře pro nové typy řízení, ale dochází též ke zrušení některých stávajících formulářů. Přílohy také reagují na změnu prokazování oprávnění uskutečnit stavbu na pozemku ve smyslu nově účinného § 184a stavebního zákona.

Kdy bude vyhláška vyhlášena ve Sbírce zákonů, nelze odhadnout. Připomínkové řízení skončilo na konci r. 2017 a od té doby se zdá, že se nic nového neděje.

30. dubna 2018
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.