domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Chystané právní předpisy

Informace o chystaných právních předpisech (nových i novelách stávajících) najdete v článcích o vodárenském právu.

Platné právní předpisy

Platné právní předpisy naleznete rozděleny do následujících oblastí:

Vodárenské právní předpisy

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Vodní právní předpisy

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
 • vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
 • vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 • Právní předpisy o hygieně vody

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Právní předpisy o vodních dílech

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
 • vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Metrologické právní předpisy

 • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
 • nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 • vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
 • vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 • vyhláška č. 380/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry
 • vyhláška č. 381/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na snímače používané jako součást stanoveného měřidla
 • vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS
 • vyhláška č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS
 • vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii
 • Odpadové právní předpisy

 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
 • Právní předpisy o prevenci závažných havárií

 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
 • Právní předpisy zadávání veřejných zakázek vč. koncesí

 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
 • nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
 • vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
 • vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
 • sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Cenové právní předpisy

 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
 • zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky
 • vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • výměr ministerstva financí č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2016 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Právní předpisy o hodnocení dopadů na životní prostředí a o ekologické újmě

 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
 • nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
 • Předpisy práva soukromého

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Technické normy

  Technické normy nejsou právně přímo závazné, ledaže na technickou normu výslovně odkáže právní předpis nebo smlouva. Například námitku, na níž se účastníci územního nebo řízení nedohodli, stavební úřad posoudí mj. podle technických norem (§ 89 odst. 6 a § 114 odst. 3 stavebního zákona).

  Zde naleznete seznam aktuálních technických norem v oboru vodního hospodářství.

  23. října 2016, aktualizováno 17. února 2018
  Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.